1399/06/07

طنین انداز شدن فریاد حماسی و نجات بخش لبیک یا حسین

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد فـریاد حماسی و نجات بخش 'لبیـک یا حسـین' ملت حسـینی ایران در شب عاشـورا در کران تا کران آسمان ایران اسلامی طنین انداز می شود.

طنین انداز شدن فریاد حماسی و نجات بخش لبیک یا حسین

 


خروج