1399/06/19

تجمع مردمی در محکومیت اهانت به محضر قرآن کریم و جسارت به ساحت پیامبر رحمت

♨️ تجمع مردمی در محکومیت اهانت به محضر قرآن کریم و جسارت به ساحت پیامبر رحمت پنج شنبه ۲۰ شهریور ۹۹ ساعت ۱۷:۳۰ گلستان شهدا

تجمع مردمی در محکومیت اهانت به محضر قرآن کریم و جسارت به ساحت پیامبر رحمت


خروج