تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/١٣

معرفی شهرستان آران و بیدگل

شهرستان آران و بیدگل شمالی ترین ناحیه استان بزرگ اصفهان است. متن کامل